Aktion: Weihnachtsbraten
ab 2000 g
ab 68,95 €

 
ab 4000 g
ab 91,85 €

 
350 g
20,30 €

 
1000 g
16,00 €

 
500 g
23,90 €

 
1600 g
69,80 €

 
ab 1500 g
ab 27,80 €

 
ab 500 g
ab 9,40 €

 
ab 700 g
ab 33,60 €

 
900 g
31,00 €

 
500 g
11,20 €

 
350 g
24,80 €

 
500 g
30,78 €

 
ab 500 g
ab 4,95 €

 
120 g
5,50 €

 
270 g
39,90 €

 
120 g
5,00 €